CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I ANUL·LACIÓ

1. Definicions.

“Reserva”: el nombre de compra emès per o en nom de la companyia, que dóna dret a realitzar el vol turístic escollit pels seus titulars.

“LNA”: són les sigles de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria.

“OACI”: són les sigles de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional.

“Helitaxi”: transport aeri entre l’aeroport de sortida i el de la destinació.

“Vol turístic”: vol amb mateix aeròdrom o heliport de sortida i destinació.

“Companyia”: empresa l’activitat és el transport aeri.

“Sol·licitant”: persona que realitza la reserva.

“Passatgers”: persones que realitzen el vol.

“Passatge”: grup de passatgers que efectuen el vol tenint un caràcter d’unitat en la reserva i en el vol.

 

2. Objecte. L’objecte del present contracte és regular els termes i condicions en què la Companyia realitzarà els vols turístics o Helitaxi especificats en la reserva i presentar, si és el cas, altres serveis relacionats. Sense perjudici del que preveuen les presents Condicions Generals, tot transport realitzat i altres serveis prestats per la Companyia estaran sotmesos a:

(I) les disposicions que figuren en la reserva,

(Ii) les tarifes aplicables,

(Iii) les reglamentacions connexes que formen part d’aquest Contracte i que, si s’escau, podran ser consultades en les oficines de la Companyia,

(Iv) la normativa que resulti aplicable en cada moment.

3. Reserva. La reserva serà vàlida únicament per al vol indicat en la mateixa, sent necessari que el vol es correspongui amb el reservat.

3.1 Requisits per a la reserva: la reserva del vol queda confirmada quan la Companyia emeti la reserva, no sent necessària la confirmació ulterior del vol.

3.2 Canvis en la reserva:

– Els canvis en la reserva s’han de fer amb antelació d’almenys tres (3) dies a l’inici del vol. A partir dels tres dies no s’admetrà cap canvi.

– Es permetrà el canvi de data del servei contractat sempre que el nou dia proposat estigui dins dels 6 mesos posteriors a la data del vol de la reserva inicial.

– Les reserves amb oferta i descomptes no podran realitzar canvis de data.

– No es podran realitzar canvis respecte als punts de sortida o destinació.

– Es podran realitzar canvis en la reserva referents als titulars del servei en el dia del vol.

3.3 Cancel·lació de la reserva: la cancel·lació del vol per part del sol·licitant no suposarà cap devolució ni compensació per part de la Companyia.

3.4 Pagament: el preu de la reserva, així com els impostos, taxes, comissions, i qualssevol altres quantitats relatives a la reserva, hauran de ser satisfets íntegrament en el moment de confirmar la reserva. En cas de no verificar-se el pagament, s’entendrà que no s’ha celebrat el contracte i les presents condicions no són aplicables.

4. Preus.

4.1 General: El preu de la reserva no inclou el servei del transport terrestre, excepte quan la Companyia l’ofereixi expressament. El preu de la reserva serà el que en cada moment fixi la Companyia.

4.2 Impostos i taxes: la Companyia s’afegirà al preu de la reserva els impostos i taxes que estableixi l’autoritat competent en cada moment, que aniran a càrrec del passatger. Aquests impostos i taxes estan subjectes a modificacions alienes a la Companyia, les quals es podran produir amb posterioritat a la realització de la reserva.

4.3 No utilització del vol: excepte l’estipulat en aquestes condicions, la no utilització per part del passatger del vol contractat en el moment que correspongui no generarà cap obligació per la Companyia de devolució o reemborsament de la reserva, de les seves taxes, despeses de gestió , impostos o qualsevol altre import pagat pel sol·licitant a la Companyia relatiu al vol contractat, ni cap altra compensació o indemnització.

5. Limitacions a l’espai aeri.

5.1 Existeixen limitacions a l’hora de sobrevolar els nuclis habitats que tinguin més de 50.000 habitants. En aquests casos el vol es limita a fer una circumval·lació de la població escollida per tal de respectar la normativa vigent.

5.2 En tot moment es mantindrà una estricta observació de les limitacions a l’espai aeri establertes de forma regular per part de l’autoritat competent i de les que per llei o reglament siguin declarades.

5.3 També es mantindrà una especial atenció de les limitacions a l’espai aeri que s’estableixin de forma excepcional per part de l’autoritat competent. En aquests casos, i havent-hi una reserva ja formalitzada, es buscarà una data de consens per dur a terme el vol.

6. Horaris, retards, desviaments, substitució i cancel·lació de vols i passatgers no admesos a embarcament.

6.1 Horaris: en qualsevol moment posterior a la reserva d’un vol, la Companyia podrà canviar els horaris i / o cancel·lar, donar per acabat, desviar, ajornar, o demorar qualsevol vol si, segons el parer del comandant, això es realitza amb causa justificada o per raons de seguretat.

6.2 Retards: si la Companyia preveu el retard d’un vol pel que fa a l’hora de sortida de més de tres hores, el sol·licitant podrà suspendre el vol sense cap cost.

6.3 Desviaments: en el cas que fos necessari desviar el vol, la Companyia s’encarregarà de proposar noves alternatives, sense cap tipus de cost addicional.

6.4 Substitució de vols: en cas de considerar necessari, la Companyia està facultat per fer-se substituir per altres companyies, així com d’utilitzar helicòpters distints dels inicialment previstos per poder operar el tornat.

6.5 Cancel·lació de vols: en tot cas, la Companyia no estarà obligada a pagar cap compensació al passatge ni al sol·licitant quan la cancel·lació hagi estat causada per condicions meteorològiques adverses, guerra, actes de terrorisme, cas fortuït, altercat, manifestacions i qualsevol altra qüestió d’ordre públic, problemes tècnics que afectin l’aeronau, i errors en el control de trànsit aeri, incendis, inundacions, moviments de terra, terratrèmols, desastres naturals, epidèmies i altres restriccions provocades per una declaració de quarantena, actes derivats d’una autoritat competent, vagues i més problemes d’ordre laboral, errors en els subministraments de proveïdors o de subcontractistes, i qualsevol altra circumstància extraordinària que no podria haver-se evitat fins i tot havent pren les mesures raonables. Així mateix, la Companyia, no estarà obligada a pagar les compensacions quan hagi informat de la cancel·lació del vol almenys amb un dia d’antelació respecte a l’hora de sortida prevista.

7. Mesures de compensació, reemborsament, transport alternatiu i atenció. Mesures de compensació: en els supòsits produïts com a conseqüència de condicions meteorològiques adverses, guerra, actes de terrorisme, cas fortuït, altercat, manifestacions i qualsevol altra qüestió d’ordre públic, problemes tècnics que afectin l’aeronau, i errors en el control de trànsit aeri, incendis, inundacions, moviments de terra, terratrèmols, desastres naturals, epidèmies i altres restriccions provocades per una declaració de quarantena, actes derivats d’una autoritat competent, vagues i més problemes d’ordre laboral, errors en els subministraments de proveïdors o de subcontractistes , i qualsevol altra circumstància extraordinària que no podria haver-se evitat fins i tot havent pres les mesures raonables, els passatgers / sol·licitants tindran dret a canviar el dia oa la devolució de la reserva.

8. Equipatge.

8.1 General: El passatge ha de limitar-se a les característiques tècniques de l’helicòpter contractat.

8.2 Equipatge de mà: els passatgers podran portar amb si a la cabina de l’aeronau uns prismàtics. aquestes condicions estan subjectes a la disponibilitat de l’espai.

8.2 Animals: la Companyia no admet animals.

9. Dret la Companyia a denegar el transport als passatgers i restriccions al transport.

9.1 Dret la Companyia a denegar el transport als passatgers: el comandant es reserva el dret de denegar, en qualsevol moment, el vol d’un passatge que posseeixi una reserva vàlida, segons el parer de la Companyia:

(I) És necessari o convenient per motius de seguretat.

(Ii) És necessari o convenient en raó de la conducta, estat, edat o condició mental física del passatger.

(Iii) És necessari o convenient per evitar danys, incomoditats o molèsties d’altres passatgers oa la tripulació.

(Iv) És necessari o convenient perquè el passatger ha incomplert les normes de la Companyia.

(V) El passatger ha presentat a la Companyia algun document adquirit de forma il·legal, que hagi estat denunciat com a perdut o robat, o que sigui fals o contingui modificacions o alteracions de qualsevol tipus no realitzades per la Companyia. En aquests casos, la Companyia es reserva el dret de retenir aquests documents.

(Vi) Les persones que es presentin al taulell de la Companyia no es corresponen amb els titulars de la reserva. En aquest cas, el comandant es reserva el dret de retenir la reserva.

9.2 Restriccions al transport: no es permet l’embarcament a:

(I) La Companyia no acceptarà com a passatgers a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d’un passatger major de 16 anys, (al qual se li uneixin vincles familiars), el qual assumirà la total responsabilitat del menor. L’acompanyant haurà d’estar inclòs en la mateixa reserva.

(Ii) La Companyia no acceptarà passatgers que pateixin o puguin estar patint malalties infeccioses greus, com ara infeccions respiratòries greus, tuberculosi, o pneumònia. (Iii) la Companyia no acceptarà un passatge amb una mitjana superi 80 kg per passatger.

10. Conducta a bord de l’aeronau.

10.1 Si, segons el parer de la Companyia, la conducta del passatger a bord de l’aeronau pot posar en perill l’aeronau oa qualsevol persona o béns a bord de la mateixa, o suposa un obstacle perquè la tripulació compleixi les seves funcions, o fa cas omís de qualsevol instrucció per part de la tripulació, o amenaça, abusa o insulta a qualsevol membre de la tripulació, o es comporta de forma escandalosa o alguna altra que pugui considerar-se ofensiva cap a la resta de passatgers, la Companyia podrà prendre mesures que consideri necessàries per evitar que continuï aquest comportament, incloent la coerció física moderada o el desembarcament de l’aeronau.

10.2 Si, la Companyia decideix, en exercici raonable de la seva discrecionalitat, desviar l’aeronau per tal de desembarcar al passatger, aquest haurà de pagar a la Companyia totes les despeses i costos que es derivin d’aquest desviament.

10.3 Llevat permís previ exprés per part de la Companyia, està prohibit per raons de seguretat utilitzar a bord d’una aeronau qualsevol tipus d’aparell electrònic o dispositiu similar. Els equips i dispositius la utilització queda prohibida són, entre d’altres i sense cap limitació, ràdios i gravadores portàtils, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, reproductors de cintes d’àudio, discos compactes, DVD i / o MP3, jocs electrònics i dispositius de transmissió ( incloent joguines amb control remot i transmissors-receptors portàtils).

10.4 No es permet el consum de begudes alcohòliques.

10.5 No es permet fumar a bord. 11. Limitació de la responsabilitat. Limitació de la responsabilitat en cas d’accident: la responsabilitat del transportista en cas d’accident es regirà pel que estableix el Reglament EC 785/2004.

11. Limitació de la responsabilitat.

Limitació de la responsabilitat en cas d’accident: la responsabilitat del transportista en cas d’accident es regirà pel que estableix el Reglament EC 785/2004.

CONDICIONS DE LA COMPANYIA

No acceptació de passatgers:

Nadons o menors de 2 anys.
Dones en període de gestació.
Passatgers amb accessibilitat reduïda, consultar.

Embarcament

L’embarcament començarà 20 minuts abans de l’hora de sortida. Es denegarà l’embarcament als passatgers que no s’hagin presentat 10 minuts abans de la sortida. Aquests passatgers no tindran dret a cap reemborsament ni a un canvi de trajecte; hauran comprar un nova reserva.

Denegació d’embarcament

En cas de denegació d’embarcament, el passatge podrà triar entre:

1. Reemborsament del vol

2. Canvi de data

Les compensacions es pagaran, en acord amb el passatger, directament a la targeta de crèdit o a través d’altres mitjans, en metàl·lic, bons de viatge, etc.

 

INSTRUCCIONS D’EMBARCAMENT

– El passatger haurà de presentar-se 20 minuts abans de l’hora prevista del vol a l’heliport origen que apareix a la reserva.

– El passatger portarà amb si la reserva amb el seu corresponent número de compra i el DNI amb foto.